رفتن به مطلب
shape1
انتشار نسخه IPS Community Suite 4.5.4
19 دی 1399
انتشار نسخه IPS Community Suite 4.5.4.2
آخرین نسخه سایت ساز می باشد که در آن تغییرات کلیدی اعمال شده و هم اکنون می توانید آنرا دریافت و نصب نمایید
اطلاعات بیشتر
فارسی ساز IPS Community Suite
3 شهریور 1398
فارسی ساز IPS Community Suite
بسته فارسی ساز ips شامل کلید های ترجمه شده برنامه های ارائه شده میباشد.
اطلاعات بیشتر
قالب Arcturus
4 آذر 1399
قالب Arcturus
نام قالب آرکتوروس Arcturus الهام گرفته از بازی سرزمین ستاره های بسیار بزرگ گرفته شده است
اطلاعات بیشتر
Instagram Badge Twitter Badge
 • 0

کد های این دو قسمت


larsa.ir
Go to solution حل شده توسط محمدیان,

سوال

با سلام بنده میخوام  کد های قسمت لیست فاکتور ها و دکمه  ارسال درخواست رو داشته باشم چون میخوام هردوشو یه جورایی تو یه صفحه بزارم که هم کاربر فاکتورهاشو ببینه هم بخواد اگه خواست تیکت ارسال کنه   الان تو سیستم دیفالت  اما هر کدوم جدا جدا هستند

1.jpg

 

2.png

 

الان من  این کد رو انداختم

 

{template="pageHeader" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('your_support_requests')"}

<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsSpacer_bottom">
    <li class='ipsToolList_primaryAction'>
        <a class="ipsButton ipsButton_medium ipsButton_important ipsButton_fullWidth" href="{url="app=nexus&module=support&controller=home&do=create" seoTemplate="support_create"}" data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="new_request"}'>{lang="new_request"}</a>
    </li>
</ul>

<div class='ipsBox'>
    <h2 class='ipsType_sectionTitle ipsType_reset'>{lang="your_support_requests"}</h2>
    {$table|raw}
</div>

{template="pageHeader" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn()->language()->get('orders_title')"}

{{if count( $invoices )}}
    <ul class='ipsDataList ipsDataList_large cNexusOrderList'>
        {{foreach $invoices as $invoice}}
            {template="invoiceList" group="clients" params="$invoice"}
        {{endforeach}}
    </ul>
{{else}}
    <div class='ipsBox ipsPad ipsType_large ipsType_light ipsType_center'>
        {lang="orders_none"}
    </div>
{{endif}}


 

انداختم اینجوری شد

 

3.png

 

 

ولی خوب درکل اون فاکتوره نمیاد من بیشتر میخوام فاکتوره نمایش داده بشه

 

کد های قسمت فاکتور ها اینه کدوم قسمتو باید بندازم

 

 

 

 

<div class='ipsPos_right ipsType_right ipsType_normal'>
	<a href='{$invoice->url()->setQueryString( 'do', 'printout' )}' target="_blank" class='ipsButton ipsButton_verySmall ipsButton_light'>{lang="order_invoice_print"}</a><br>
	{{if $invoice->po}}
		{lang="invoice_po_number"}: {$invoice->po} <a href="{$invoice->url()->setQueryString( array( 'do' => 'poNumber' ) )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="order_po_number_dialog"}' class='ipsType_small' title='{lang="order_po_number"}'>{lang="edit"}</a>
	{{else}}
		<a href="{$invoice->url()->setQueryString( array( 'do' => 'poNumber' ) )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="order_po_number_dialog"}' title='{lang="order_po_number_add_title"}' class='ipsType_small'>{lang="order_po_number_add"}</a>
	{{endif}}
</div>
<h1 class='ipsType_pageTitle'>{lang="order_title"} #{$invoice->id}</h1>
<p class='ipsType_light ipsType_normal ipsType_reset'>{lang="order_placed"} {datetime="$invoice->date"}</p>
<hr class='ipsHr'>

<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone ipsSpacer_top cNexusInvoiceView'>
	<div class='ipsGrid_span6'>
		<div class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone ipsSpacer_bottom ipsSpacer_double'>
			<div class='ipsGrid_span6'>
				<h3 class='ipsType_sectionHead'>{lang="billing_address"}</h3>
				<div class='ipsType_medium ipsSpacer_top'>
					{{if $invoice->billaddress }}{$invoice->billaddress->toString('<br>')|raw}{{endif}}
				</div>
			</div>
			{{if $invoice->hasPhysicalItems() && $invoice->shipaddress}}
				<div class='ipsGrid_span6'>
					<h3 class='ipsType_sectionHead'>{lang="shipping_address"}</h3>
					<div class='ipsType_medium ipsSpacer_top'>
						{$invoice->shipaddress->toString('<br>')|raw}
					</div>
				</div>
			{{endif}}
		</div>

		{{if $invoice->notes}}
			<h2 class='ipsType_sectionHead'>{lang="invoice_notes"} &nbsp;&nbsp;<a href="{$invoice->url()->setQueryString( array( 'do' => 'notes' ) )}" data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="order_edit_invoice_notes"}' class='ipsType_small'>({lang="edit"})</a></h2>
			<div class='ipsType_normal'>
			 	{$invoice->notes}
			</div>
		{{else}}
			<p class='ipsSpacer_top'><a href="{$invoice->url()->setQueryString( array( 'do' => 'notes' ) )}" class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall' data-ipsDialog data-ipsDialog-size='narrow' data-ipsDialog-title='{lang="order_edit_invoice_notes"}' title='{lang="order_add_invoice_notes"}'>{lang="order_add_invoice_notes"}</a></p>
		{{endif}}
	</div>
	<div class='ipsGrid_span6 ipsAreaBackground_light ipsPad ipsType_center'>
		<div class='ipsBox ipsPad'>
			<h2 class='ipsType_minorHeading'>{lang="order_order_total"}</h2>
			<span class='cNexusOrderBadge cNexusOrderBadge_{lang="$invoice->status"}'>{lang="istatus_{$invoice->status}"}</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class='cNexusPrice'>{$invoice->total}</span>

			{{if $invoice->status === $invoice::STATUS_PENDING}}
				<ul class='ipsToolList ipsToolList_vertical ipsSpacer_top'>
					<li><a href="{$invoice->checkoutUrl()}" class='ipsButton ipsButton_primary ipsButton_fullWidth ipsButton_small' title="{lang="order_pay_now_title"}">{lang="order_pay_now"}</a></li>
					<li><a href="{$invoice->url()->setQueryString( 'do', 'cancel' )->csrf()}" class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_fullWidth ipsButton_small' data-confirm title='{lang="order_cancel_invoice"}'>{lang="cancel"}</a></li>
				</ul>
			{{elseif $invoice->status === $invoice::STATUS_EXPIRED}}
				<p class='ipsType_center ipsType_light ipsType_reset ipsSpacer_top'>
					{lang="order_invoice_expired"}
				</p>
			{{elseif $invoice->status === $invoice::STATUS_CANCELED}}
				<p class='ipsType_center ipsType_light ipsType_reset ipsSpacer_top'>
					{lang="order_invoice_cancelled"}
				</p>
			{{elseif $invoice->status === $invoice::STATUS_PAID}}
				<p class='ipsType_center ipsType_light ipsType_reset ipsSpacer_top'>
					{lang="order_invoice_paid"}<br>
					{{if $invoice->billaddress}}
						<a href='#elPaymentDetails' data-ipsDialog data-ipsDialog-content='#elPaymentDetails' data-ipsDialog-title='{lang="order_payment_details"}' data-ipsDialog-size='narrow'>{lang="order_view_payment"}</a>
					{{endif}}
				</p>

				{{if $invoice->billaddress}}
					<div id='elPaymentDetails' class='ipsType_left ipsJS_hide'>
						{template="paymentLog" group="clients" app="nexus" params="$invoice"}
					</div>
				{{endif}}
			{{endif}}
		</div>
	</div>
</div>

<hr class='ipsHr'>

{{$shipments = $invoice->shipments( array( \IPS\nexus\Shipping\Order::STATUS_SHIPPED, \IPS\nexus\Shipping\Order::STATUS_PENDING ) );}}
{{$summary = $invoice->summary();}}

{{if count( $shipments )}}
	<div class='ipsColumns ipsColumns_collapsePhone'>
		<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
{{endif}}
		<div class='ipsBox'>
			<h2 class='ipsType_sectionTitle ipsType_reset'>{lang="order_details"}</h2>
			<div class='ipsPad ipsAreaBackground_light'>
				<ul class='ipsDataList ipsBox ipsPad'>
					{{foreach $summary['items'] as $k => $item}}
						<li class='ipsDataItem'>
							<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size2'>
								{{if $item instanceof \IPS\nexus\extensions\nexus\Item\Package and $package = \IPS\nexus\Package::load( $item->id ) and $package->image}}
									<img src="{$package->image}" class='ipsImage'>
								{{else}}
									<div class='ipsNoThumb ipsNoThumb_product ipsThumb_small'>&nbsp;</div>
								{{endif}}
							</div>
							<div class='ipsDataItem_main'>
								<h2 class='ipsDataItem_title ipsType_sectionHead'><span class='ipsType_light'>{$item->quantity} x</span> {$item->name}</h2>
								{{foreach $item->details as $k => $v}}
									<strong>{lang="nexus_pfield_{$k}"}: </strong> {$v}<br>
								{{endforeach}}
							</div>
							<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size4 ipsType_right ipsPos_top'>
								<span class='cNexusPrice ipsType_large'>
									{$item->linePrice()}
								</span>
								{{if $item->quantity > 1}}
									<p class='ipsType_reset ipsType_small ipsType_light'>
                    {lang="each_short" sprintf="$item->price"}
									</p>
								{{endif}}
							</div>
						</li>
					{{endforeach}}
					{{foreach $summary['items'] as $item}}
						{{if $item instanceof \IPS\nexus\extensions\nexus\Item\CouponDiscount}}
							<li class='ipsDataItem cNexusCheckout_coupon'>
								<div class='ipsDataItem_main ipsType_right'>
									<strong>{lang="coupon"}</strong>
								</div>
								<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size3 ipsType_right cNexusPrice'>
									{$item->linePrice()}
								</div>
							</li>
						{{endif}}
					{{endforeach}}	
					<li class='ipsDataItem cNexusCheckout_subtotal'>
						<div class='ipsDataItem_main ipsType_right'>
							<strong>{lang="subtotal"}</strong>
						</div>
						<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size3 ipsType_right cNexusPrice'>
							{$summary['subtotal']}
						</div>
					</li>
					{{foreach $summary['shipping'] as $shipping}}
						<li class='ipsDataItem'>
							<div class='ipsDataItem_main ipsType_right'>
								<strong>{lang="shipping"} <span class='ipsType_light ipsType_unbold'>({$shipping->name})</span></strong>
							</div>
							<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size3 ipsType_right cNexusPrice'>
								{$shipping->linePrice()}
							</div>
						</li>
					{{endforeach}}
					{{foreach $summary['tax'] as $tax}}
						<li class='ipsDataItem'>
							<div class='ipsDataItem_main ipsType_right'>
								<strong>{$tax['name']} ({expression="$tax['rate']*100"}%)</strong>
							</div>
							<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size3 ipsType_right cNexusPrice'>
								{$tax['amount']}
							</div>
						</li>
					{{endforeach}}
					<li class='ipsDataItem ipsType_large cNexusCheckout_subtotal'>
						<div class='ipsDataItem_main ipsType_right'>
							<strong>{lang="total"}</strong>
						</div>
						<div class='ipsDataItem_generic ipsDataItem_size3 ipsType_right cNexusPrice'>
							<strong>{$summary['total']}</strong>
						</div>
					</li>
				</ul>
			</div>
		</div>
{{if count( $shipments )}}
	</div>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_wide'>
		<!--<h2 class='ipsType_sectionHead'>Shipments</h2>-->
		{{foreach $shipments as $shipment}}
			<div class='ipsAreaBackground_light ipsPad'>
				{{if $shipment->status === $shipment::STATUS_SHIPPED}}	
					<div class='ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half'>	
						<h3 class='ipsType_large ipsType_reset'>{lang="sstatus_{$shipment->status}"}</h3>
						<p class='ipsType_medium ipsType_reset'>
							{lang="order_shipped" pluralize="$shipment->itemCount()" sprintf="$shipment->shipped_date, $shipment->method->_title"} {{if $shipment->tracknumber}}<span class='ipsType_light'>({$shipment->tracknumber})</span>{{endif}}
						</p>
					</div>
					{{if $shipment->trackingUrl()}}
						<a href="{$shipment->trackingUrl()}" class='ipsButton ipsButton_light ipsButton_verySmall ipsButton_fullWidth' target="_blank">{lang="order_track_delivery"}</a>
					{{endif}}
				{{elseif $shipment->status === $shipment::STATUS_PENDING}}
					<h3 class='ipsType_large ipsType_reset'>{lang="sstatus_{$shipment->status}"}</h3>
					<p class='ipsType_normal ipsType_reset'>
						{lang="order_will_ship" pluralize="$shipment->itemCount()" sprintf="$shipment->method->_title"}
					</p>
				{{endif}}
				<div class='ipsBox ipsPad ipsSpacer_top ipsSpacer_half cNexusInvoiceView_shipList'>
					<ul class='ipsDataList ipsDataList_reducedSpacing'>
						{{foreach $shipment->items as $item}}
							<li class='ipsDataItem'>
								<div class='ipsDataItem_main'>
									<h4 class='ipsType_normal ipsType_reset'><span class='ipsType_light'>{$item['quantity']} x</span> {$item['name']}</h4>
									{{if count( $item['details'] )}}
										<span class="ipsType_light">
											{{foreach $item['details'] as $k => $v}}
												{lang="$k"}: {$v}<br>
											{{endforeach}}
										</span>
									{{endif}}
								</div>
							</li>
						{{endforeach}}
					</ul>
				</div>
			</div>
		{{endforeach}}
	</div>
</div>
{{endif}}

 

ممنون میشم کدهارو بفرمایید تا تو قالب و افزونه  افزودن کد ها php استفاده کنم

لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده

 • 1
 • مدیریت سایت

کد دکمه درخواست پشتیبانی به شرح ذیل (ادرس انجمن خود را بجای ادرس لینک در کد پایین جایگزین نمایید):

 

<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsSpacer_bottom">
	<li class="ipsToolList_primaryAction">
		<a class="ipsButton ipsButton_medium ipsButton_important ipsButton_fullWidth" href="http://127.0.0.1/ips/index.php?/support/create/" data-ipsdialog="" data-ipsdialog-title="New Request">New Request</a>
	</li>
</ul>

 

در باره کد صفحه فاکتور ها نیز کدی که قرار داده این کل روال یک پرداخت است! که برای آن یک منو در برنامه فروشگاه در نظر گرفته شده، شما کل این صفحه را می خواهید در جای دیگری قرار دهید

بنظرم بصورت استاندارد از طریق منوی سفارشات، کاربر بتواند محصولات خود را مشاهده و پیگیری نماید بهتر و بی دردسرتر است.

 

کد دکمه درخواست پشتیبانی به شرح ذیل (ادرس انجمن خود را بجای ادرس لینک در کد پایین جایگزین نمایید):

 

<ul class="ipsToolList ipsToolList_horizontal ipsClearfix ipsSpacer_bottom">
	<li class="ipsToolList_primaryAction">
		<a class="ipsButton ipsButton_medium ipsButton_important ipsButton_fullWidth" href="http://127.0.0.1/ips/index.php?/support/create/" data-ipsdialog="" data-ipsdialog-title="New Request">New Request</a>
	</li>
</ul>

 

در باره کد صفحه فاکتور ها نیز کدی که قرار داده این کل روال یک پرداخت است! که برای آن یک منو در برنامه فروشگاه در نظر گرفته شده، شما کل این صفحه را می خواهید در جای دیگری قرار دهید

بنظرم بصورت استاندارد از طریق منوی سفارشات، کاربر بتواند محصولات خود را مشاهده و پیگیری نماید بهتر و بی دردسرتر است.

 

لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • 1

میدونید چرا اینجوری میخوام چون به کاربری که فاکتور ایجاد میشه  چون خبر نداره فاکتور ایجاد شده چون جلو چشش نیست  اما اگه به صورت هوک باشه یا تو انجمن استفاده کنم میبینه و راحت تره  یا هم اینه که به یکی پی غام شخصی بفرستم بگم فاکتور ایجاد شده که اینم خوب نیست در کل  بخاطر همین میخوام هم پشتیبانیش هم فاکتور ها و کلا خرید هاش یه جا ببینه

لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید ارسال داشته باشید و بعد ثبت نام خود را در سایت کامل نمایید. اگر حساب کاربری در سایت دارید، جهت ارسال با حساب کاربری خود هم اکنون وارد سایت شوید

مهمان
پاسخ به این سوال ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

ای پی بورد ایران

ای پی بورد ایران پشتیبان رسمی سایت ساز IPS Community Suite می باشد که با بکارگیری تیم حرفه ای، در زمینه نشر افزونه ها و قالب های مرتبط با این اسکریپت فعالیت می نماید.تمام حقوق این وبسایت برای گروه ای پی بورد ایران محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب، فایل ها پیگرد قانونی دارد.

با خیال آسوده خرید کنید!

×
 • افزودن...