رفتن به مطلب
افزودن...
 • 0

حذف قسمت آدرس صدور صورت حساب


larsa.ir

سوال

دوتا سوال  تو فروشگاه یه قسمتی میاره تو ثبت سفارش به نام  آدرس صدور صورت حساب  سوال یک چطور میشه  به این قسمت کشور رو ایالت متحده آمریکارو رو پیش فرض رو ایران قرار داد

 

سوال دوم  اینکه چون محصولات ما فیزیکی نیست اصلا ادرس به دردمون نمیخوره چطور میشه این قسمت ادرس رو کلا حذف کرد

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

پست های پیشنهاد شده

 • 0
 • مدیریت سایت

میتوانید  از بخش ویرایش کد قالب استفاده نمایید:

 

ddd.gif

 

در مورد سوال دوم:

ادرس صورتحساب برای بار اول برای همه خریداران ظاهر می شود و این بخش را فکر نمی کنم بتوانید حذف کنید بدلیل اینکه کلیه فاکتور هایی که در زبانه فاکتور برنامه فروشگاه هستند دارای ادرس هستند و اگر مثلا شما بتوانید کد های مربوط را نیز حذف کنید برنامه بهم می ریزد

بصورت پیش فرض این فیل قرار دارد و شما می توانید فیلد های بیشتری در برنامه فروشگاه برای این بخش تعریف نمایید.

با احترام

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0
<?php
/**
 * @brief		Checkout
 * @author		<a href='http://www.invisionpower.com'>Invision Power Services, Inc.</a>
 * @copyright	(c) 2001 - 2016 Invision Power Services, Inc.
 * @license		http://www.invisionpower.com/legal/standards/
 * @package		IPS Community Suite
 * @subpackage	Nexus
 * @since		10 Feb 2014
 * @version		SVN_VERSION_NUMBER
 */

namespace IPS\nexus\modules\front\checkout;

/* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */
if ( !defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) )
{
	header( ( isset( $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] ) ? $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] : 'HTTP/1.0' ) . ' 403 Forbidden' );
	exit;
}

/**
 * Checkout
 */
class _checkout extends \IPS\Dispatcher\Controller
{
	/**
	 * @brief	Invoice
	 */
	protected $invoice;
	
	/**
	 * @brief	Does the user need to log in?
	 */
	protected $needsToLogin = FALSE;
	
	/**
	 * Execute
	 *
	 * @return	void
	 */
	public function execute()
	{
		if ( mb_strtolower( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ) == 'get' and \IPS\Settings::i()->nexus_https and \IPS\Request::i()->url()->data['scheme'] !== 'https' )
		{
			\IPS\Output::i()->redirect( new \IPS\Http\Url( preg_replace( '/^http:/', 'https:', \IPS\Request::i()->url() ) ) );
		}
		
		\IPS\Output::i()->sidebar['enabled'] = FALSE;
		\IPS\Output::i()->bodyClasses[] = 'ipsLayout_minimal';
		\IPS\Output::i()->cssFiles = array_merge( \IPS\Output::i()->cssFiles, \IPS\Theme::i()->css( 'checkout.css', 'nexus' ) );
		\IPS\Output::i()->cssFiles = array_merge( \IPS\Output::i()->cssFiles, \IPS\Theme::i()->css( 'store.css', 'nexus' ) );

		if ( \IPS\Theme::i()->settings['responsive'] )
		{
			\IPS\Output::i()->cssFiles = array_merge( \IPS\Output::i()->cssFiles, \IPS\Theme::i()->css( 'store_responsive.css', 'nexus', 'front' ) );
		}
		
		\IPS\Output::i()->jsFiles = array_merge( \IPS\Output::i()->jsFiles, \IPS\Output::i()->js( 'front_checkout.js', 'nexus', 'front' ) );
		
		\IPS\Output::i()->title = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'module__nexus_checkout' );
		parent::execute();
	}

	/**
	 * Checkout
	 *
	 * @return	void
	 */
	protected function manage()
	{		
		/* Load invoice */
		try
		{
			$this->invoice = \IPS\nexus\Invoice::loadAndCheckPerms( \IPS\Request::i()->id );
		}
		catch ( \OutOfRangeException $e )
		{
			$msg = 'no_module_permission';
			if ( !\IPS\Member::loggedIn()->member_id )
			{
				$msg = 'no_module_permission_guest';
			}
			
			\IPS\Output::i()->error( $msg, '2X196/1', 403, '' );
		}
		
		/* Is it paid? */
		if ( $this->invoice->status === \IPS\nexus\Invoice::STATUS_PAID )
		{
			if ( $this->invoice->return_uri )
			{
				\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->return_uri );
			}
			else
			{
				\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->url() );
			}
		}
		
		/* Or cancelled or expired? */
		if ( $this->invoice->status !== \IPS\nexus\Invoice::STATUS_PENDING )
		{
			\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->url() );
		}
		
		/* What are the steps? */
		$steps = array();
		$steps['checkout_customer'] = array( $this, '_customer' );
		if ( $this->invoice->hasPhysicalItems() )
		{
			$steps['checkout_shipping'] = array( $this, '_shipping' );
		}
		$steps['checkout_pay'] = array( $this, '_pay' );
		
		/* Do we need to log in? */
		$this->needsToLogin = ( !\IPS\Member::loggedIn()->member_id and ( $this->invoice->requiresLogin() or \IPS\Settings::i()->nexus_donate_loggedin ) );
		
		/* Can we skip the first step? */
		$checkoutUrl = $this->invoice->checkoutUrl();
		if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id and $this->invoice->member->cm_first_name and $this->invoice->member->cm_last_name and !isset( $_SESSION[ 'wizard-' . md5( $checkoutUrl ) . '-step' ] ) )
		{
			$canSkipFirstStep = TRUE;
			foreach ( \IPS\nexus\Customer\CustomField::roots() as $field )
			{
				$column = $field->column;
				if ( $field->purchase_show and $field->purchase_require and !$this->invoice->member->$column )
				{
					$canSkipFirstStep = FALSE;
					break;
				}
			}
						
			if ( $canSkipFirstStep )
			{
				try
				{					
					$this->invoice->billaddress = \IPS\nexus\Customer\Address::constructFromData( \IPS\Db::i()->select( '*', 'nexus_customer_addresses', array( 'member=? AND primary_billing=1', \IPS\Member::loggedIn()->member_id ) )->first() )->address;
					$this->invoice->save();
					$_SESSION[ 'wizard-' . md5( $checkoutUrl ) . '-step' ] = isset( $steps['checkout_shipping'] ) ? 'checkout_shipping' : 'checkout_pay';
				}
				catch ( \UnderflowException $e ) { }
			}
		}
		
		/* Do the wizard */
		\IPS\Output::i()->sidebar['enabled'] = FALSE;
		\IPS\Output::i()->breadcrumb['module'][0] = NULL;
		\IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->checkoutWrapper( (string) new \IPS\Helpers\Wizard( $steps, $checkoutUrl, !isset( $steps['checkout_login'] ) ) );
	}
		
	/**
	 * Step: Customer Details
	 *
	 * @param	array	$data	Wizard data
	 * @return	string
	 */
	public function _customer()
	{
		/* Init */
		$buttonLang = 'continue_to_review';

		if ( $this->invoice->hasPhysicalItems() )
		{
			$buttonLang = 'continue_to_shipping';
		}

		$form = new \IPS\Helpers\Form( 'customer', $buttonLang, $this->invoice->checkoutUrl()->setQueryString( '_step', 'checkout_customer' ) );
		
		/* Account Information */
		if ( $this->needsToLogin and \IPS\Settings::i()->allow_reg )
		{
			$guestData = $this->invoice->guest_data;

			$form->addHeader('account_information');
			if ( \IPS\Settings::i()->nexus_checkreg_usernames )
			{
				$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'username', isset( $guestData['member']['name'] ) ? $guestData['name'] : NULL, TRUE, array( 'accountUsername' => TRUE ) ) );
			}
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Email( 'email_address', $guestData ? $guestData['member']['email'] : NULL, TRUE, array( 'accountEmail' => TRUE, 'maxLength' => 150 ) ) );
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Password( 'password', NULL, TRUE, array() ) );
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Password( 'password_confirm', NULL, TRUE, array( 'confirm' => 'password' ) ) );
			$form->addHeader('billing_information');
		}
		
		/* Billing Information */
		$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'cm_first_name', $this->invoice->member->cm_first_name, TRUE ) );
		$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'cm_last_name', $this->invoice->member->cm_last_name, TRUE ) );
		$addresses = \IPS\Db::i()->select( '*', 'nexus_customer_addresses', array( 'member=?', \IPS\Member::loggedIn()->member_id ) );
		if ( count( $addresses ) )
		{
			$billing = NULL;
			$options = array();
			foreach ( new \IPS\Patterns\ActiveRecordIterator( $addresses, 'IPS\nexus\Customer\Address' ) as $address )
			{
				$options[ $address->id ] = $address->address->toString('<br>');
				if ( ( !$this->invoice->billaddress and $address->primary_billing ) or $this->invoice->billaddress == $address->address )
				{
					$billing = $address->id;
				}
			}
			$options[0] = 'other';
			
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Radio( 'billing_address', $billing, TRUE, array( 'options' => $options, 'toggles' => array( 0 => array( 'new_billing_address' ) ) ) ) );
			$newAddress = new \IPS\Helpers\Form\Address( 'new_billing_address', !$billing ? $this->invoice->billaddress : NULL, FALSE, array(), NULL, NULL, NULL, 'new_billing_address' );
			$newAddress->label = ' ';
			$form->add( $newAddress );
		}
		else
		{
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Address( 'new_billing_address', $this->invoice->billaddress, TRUE ) );
		}
		
		/* Customer Fields */
		$customer = \IPS\nexus\Customer::loggedIn();
		foreach ( \IPS\nexus\Customer\CustomField::roots() as $field )
		{
			if ( $field->purchase_show )
			{
				$column = $field->column;
				$input = $field->buildHelper( $customer->$column );
				$input->required = $field->purchase_require;
				$input->appearRequired = $field->purchase_require;
				$form->add( $input );
			}
		}
		
		/* Additional Information */
		if ( $this->needsToLogin and \IPS\Settings::i()->allow_reg )
		{
			$customFields = \IPS\core\ProfileFields\Field::fields( $guestData ? $guestData['profileFields'] : NULL, \IPS\core\ProfileFields\Field::REG );
			if ( count( $customFields ) )
			{
				$form->addHeader('additional_information');
				foreach ( $customFields as $group => $fields )
				{
					foreach ( $fields as $field )
					{
						$form->add( $field );
					}
				}
			}
		}
		
		/* Q&A and Captcha */
		if ( $this->needsToLogin and \IPS\Settings::i()->allow_reg )
		{
			$form->addSeparator();
			if ( \IPS\Settings::i()->nexus_checkreg_captcha )
			{
				$question = FALSE;
				try
				{
					$question = \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_question_and_answer', NULL, "RAND()" )->first();
				}
				catch ( \UnderflowException $e ) {}
				
				if( $question )
				{
					$form->hiddenValues['q_and_a_id'] = $question['qa_id'];
				
					$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( 'q_and_a', NULL, TRUE, array(), function( $val )
					{
						$qanda = intval( \IPS\Request::i()->q_and_a_id );
						$pass = true;
					
						if( $qanda )
						{
							$question = \IPS\Db::i()->select( '*', 'core_question_and_answer', array( 'qa_id=?', $qanda ) )->first();
							$answers = json_decode( $question['qa_answers'] );
				
							if( count( $answers ) )
							{
								$pass = FALSE;
							
								foreach( $answers as $answer )
								{
									$answer = trim( $answer );
				
									if( mb_strlen( $answer ) AND mb_strtolower( $answer ) == mb_strtolower( $val ) )
									{
										$pass = TRUE;
									}
								}
							}
						}
						else
						{
							$questions = \IPS\Db::i()->select( 'count(*)', 'core_question_and_answer', 'qa_id > 0' )->first();
							if( $questions )
							{
								$pass = FALSE;
							}
						}
						
						if( !$pass )
						{
							throw new \DomainException( 'q_and_a_incorrect' );
						}
					} ) );
					
					\IPS\Member::loggedIn()->language()->words['q_and_a'] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'core_question_and_answer_' . $question['qa_id'], FALSE );
				}
			}
			
			if ( !$guestData )
			{
				$captcha = new \IPS\Helpers\Form\Captcha;
				if ( (string) $captcha !== '' )
				{
					$form->add( $captcha );
				}
			}
						
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Checkbox( 'reg_admin_mails', $guestData ? $guestData['member']['allow_admin_mails'] : TRUE, FALSE ) );
			\IPS\Member::loggedIn()->language()->words[ "reg_agreed_terms" ] = sprintf( \IPS\Member::loggedIn()->language()->get("reg_agreed_terms"), \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=terms', 'front', 'terms', array(), \IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE ) );
			
			/* Build the appropriate links for registration terms & privacy policy */
			if ( \IPS\Settings::i()->privacy_type == "internal" )
			{
				\IPS\Member::loggedIn()->language()->words[ "reg_agreed_terms" ] .= sprintf( \IPS\Member::loggedIn()->language()->get("reg_privacy_link"), \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=privacy', 'front', 'privacy', array(), \IPS\Http\Url::PROTOCOL_RELATIVE ), 'data-ipsDialog data-ipsDialog-size="wide" data-ipsDialog-title="' . \IPS\Member::loggedIn()->language()->get("privacy") . '"' );
			}
			else if ( \IPS\Settings::i()->privacy_type == "external" )
			{
				\IPS\Member::loggedIn()->language()->words[ "reg_agreed_terms" ] .= sprintf( \IPS\Member::loggedIn()->language()->get("reg_privacy_link"), \IPS\Http\Url::external( \IPS\Settings::i()->privacy_link ), 'target="_blank"' );
			}
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Checkbox( 'reg_agreed_terms', (bool) $guestData, TRUE, array(), function( $val )
			{
				if ( !$val )
				{
					throw new \InvalidArgumentException('reg_not_agreed_terms');
				}
			} ) );

		}
		
		/* Handle submission */
		if ( $values = $form->values() )
		{
			/* If user is a guest create the member object but don't save it */
			if ( $this->needsToLogin )
			{
				/* It shouldn't be possible to get here */
				if ( !\IPS\Settings::i()->allow_reg )
				{
					\IPS\Output::i()->error( 'reg_disabled', '3X196/A', 403, '' );
				}
				
				/* Set basic details */
				$member = new \IPS\nexus\Customer;
				if ( \IPS\Settings::i()->nexus_checkreg_usernames )
				{
					$member->cm_first_name		= $values['cm_first_name'];
					$member->cm_last_name		= $values['cm_last_name'];
					$member->name				= $values['username'];
				}
				else
				{
					$member->cm_first_name		= $values['cm_first_name'];
					$member->cm_last_name		= $values['cm_last_name'];
					$member->name				= "{$values['cm_first_name']} {$values['cm_last_name']}";
				}
				$member->email				= $values['email_address'];
				$member->members_pass_salt = $member->generateSalt();
				$member->members_pass_hash = $member->encryptedPassword( $values['password'] );
				$member->allow_admin_mails = $values['reg_admin_mails'];
				$member->member_group_id	= \IPS\Settings::i()->member_group;
				
				/* Customer Fields */
				foreach ( \IPS\nexus\Customer\CustomField::roots() as $field )
				{
					if ( $field->purchase_show )
					{
						$column = $field->column;
						$member->$column = $values["nexus_ccfield_{$field->id}"];
					}
					
					if ( $field->type === 'Editor' )
					{
						$field->claimAttachments( $member->member_id );
					}
				}
				
				/* Custom Fields */
				$profileFields = array();
				foreach ( \IPS\core\ProfileFields\Field::fields( array(), \IPS\core\ProfileFields\Field::REG ) as $group => $fields )
				{
					foreach ( $fields as $id => $field )
					{
						$profileFields[ "field_{$id}" ] = (string) $values[ $field->name ];
					}
				}
				
				/* Run it through the spam service */
				if( \IPS\Settings::i()->spam_service_enabled )
				{
					if( $member->spamService() == 4 )
					{
						\IPS\Output::i()->error( 'spam_denied_account', '2S129/1', 403, '' );
					}
				}
				
				/* Save on invoice */
				$this->invoice->guest_data = array( 'member' => $member->changed, 'profileFields' => $profileFields );
			}
			/* Otherwise just update the name and details */
			else
			{
				
				$changes = array();
				foreach ( array( 'cm_first_name', 'cm_last_name' ) as $k )
				{
					if ( $values[ $k ] != $this->invoice->member->$k )
					{
						$changes['name'] = $this->invoice->member->cm_name;
						$this->invoice->member->$k = $values[ $k ];
					}
				}
				foreach ( \IPS\nexus\Customer\CustomField::roots() as $field )
				{
					if ( $field->purchase_show )
					{
						$column = $field->column;
						if ( $this->invoice->member->$column != $values["nexus_ccfield_{$field->id}"] )
						{
							$changes['other'][] = array( 'name' => 'nexus_ccfield_' . $field->id, 'value' => $field->displayValue( $values["nexus_ccfield_{$field->id}"] ), 'old' => $this->invoice->member->$column );
						}
						$this->invoice->member->$column = $values["nexus_ccfield_{$field->id}"];
					}
				}
				if ( !empty( $changes ) )
				{
					$this->invoice->member->log( 'info', $changes );
				}
				$this->invoice->member->save();
			}
						
			/* Save the billing address */
			if ( count( $addresses ) and $values['billing_address'] )
			{
				$this->invoice->billaddress = \IPS\nexus\Customer\Address::load( $values['billing_address'] )->address;
			}
			else
			{
				if( empty( $values['new_billing_address']->addressLines ) or !$values['new_billing_address']->city or !$values['new_billing_address']->country or ( !$values['new_billing_address']->region and array_key_exists( $values['new_billing_address']->country, \IPS\GeoLocation::$states ) ) or !$values['new_billing_address']->postalCode )
				{
					$form->error = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('billing_address_required');
					return $form;
				}
				
				if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id )
				{
					$address = new \IPS\nexus\Customer\Address;
					$address->member = \IPS\Member::loggedIn();
					$address->address = $values['new_billing_address'];
					$address->primary_billing = !count( $addresses );
					$address->primary_shipping = ( !count( $addresses ) and !$this->invoice->hasPhysicalItems() );
					$address->save();
					
					\IPS\nexus\Customer::loggedIn()->log( 'address', array( 'type' => 'add', 'details' => json_encode( $values['new_billing_address'] ) ) );
				}
				
				$this->invoice->billaddress = $values['new_billing_address'];
			}
						
			/* Save and return */
			$this->invoice->save();
			return array();
		}
		
		/* If we're not logged in, and we need an account for this purchase, show the login form */
		$loginForms = NULL;
		$loginError = NULL;
		if ( $this->needsToLogin )
		{
			$login = new \IPS\Login( $this->invoice->checkoutUrl() );
			try
			{
				$member = $login->authenticate();
				if ( $member !== NULL )
				{
					/* Verify it's okay for this member to be buying those items */
					try
					{
						foreach ( $this->invoice->items as $item )
						{
							$item->memberCanPurchase( $member );
						}
					}
					catch ( \DomainException $e )
					{
						\IPS\Output::i()->error( $e->getMessage(), '1X196/B', 403, '' );
					}
					
					/* Log in */
					\IPS\Session::i()->setMember( $member );
					if ( $login->flags['signin_anonymous'] and !\IPS\Settings::i()->disable_anonymous )
					{
						\IPS\Session::i()->setAnon();
					}
					$member->checkLoginKey();
					if ( $login->flags['remember_me'] )
					{
						$expire = new \IPS\DateTime;
						$expire->add( new \DateInterval( 'P7D' ) );
						\IPS\Request::i()->setCookie( 'member_id', $member->member_id, $expire );
						\IPS\Request::i()->setCookie( 'pass_hash', $member->member_login_key, $expire );
					}
					$member->memberSync( 'onLogin', array( $this->invoice->checkoutUrl() ) );
										
					/* Set the invoice owner */
					$this->invoice->member = $member;
					$this->invoice->save();
					
					/* Redirect */
					\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->checkoutUrl() );
				}
			}
			catch ( \IPS\Login\Exception $e )
			{
				$loginError = $e->getMessage();
			}
			$loginForms = $login->forms();
		}

		/* Display */
		return \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->customerInformation( $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'checkout', 'nexus' ) ), 'customerInformationForm' ) ), $loginForms, $loginError, $this->invoice );
	}
	
	/**
	 * Step: Select Shipping
	 *
	 * @param	array	$data	Wizard data
	 * @return	\IPS\Helpers\Form
	 */
	public function _shipping()
	{
		/* Init */
		$form = new \IPS\Helpers\Form( 'shipping', 'continue_to_review', $this->invoice->checkoutUrl() );
		$form->attributes['data-controller'] = 'nexus.front.checkout.billingForm';
		$form->attributes['data-new-billing-address-url'] = $this->invoice->checkoutUrl()->setQueryString( 'do', 'addShippingAddress' );
		
		/* Shipping Address field */
		$primaryShipping = NULL;
		$billingAddress = NULL;
		if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id )
		{
			$addresses = \IPS\Db::i()->select( '*', 'nexus_customer_addresses', array( 'member=?', \IPS\Member::loggedIn()->member_id ) );
			foreach ( new \IPS\Patterns\ActiveRecordIterator( $addresses, 'IPS\nexus\Customer\Address' ) as $address )
			{
				if ( $address->primary_shipping )
				{
					$primaryShipping = $address->id;
				}
				if ( $this->invoice->billaddress == $address->address )
				{
					$billingAddress = $address->id;
				}
			}
			$form->hiddenValues['shipping_address'] = \IPS\nexus\Customer\Address::load( isset( \IPS\Request::i()->shipping_address ) ? \IPS\Request::i()->shipping_address : ( $primaryShipping ?: $billingAddress ) )->id;
			$this->invoice->shipaddress = \IPS\nexus\Customer\Address::load( isset( \IPS\Request::i()->shipping_address ) ? \IPS\Request::i()->shipping_address : ( $primaryShipping ?: $billingAddress ) )->address;
		}
		elseif ( !$this->invoice->shipaddress )
		{
			$this->invoice->shipaddress = $this->invoice->billaddress;
		}
				
		/* Shipping method field */
		if ( isset( \IPS\Request::i()->shipping_address ) )
		{
			/* Save selected address */
			$this->invoice->shipaddress = \IPS\nexus\Customer\Address::load( \IPS\Request::i()->shipping_address )->address;
			$this->invoice->save();
		}
			
		/* Get shipping methods */
		$shipMethods = array();
		foreach ( \IPS\nexus\Shipping\FlatRate::roots() as $rate )
		{
			if ( $rate->isAvailable( $this->invoice->shipaddress, iterator_to_array( $this->invoice->items ), $this->invoice->currency, $this->invoice ) )
			{
				$shipMethods[ $rate->id ] = $rate;
			}
		}
		
		/* Shipping method field */
		$shippingGroups = array();
		$selected = array();
		$shippingAddressErrors = array();
		foreach ( $this->invoice->items as $k => $item )
		{
			if ( $item->physical )
			{				
				if ( $item->shippingMethodIds )
				{
					$availableMethods = ( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key and \IPS\Settings::i()->easypost_show_rates ) ? array_intersect( $item->shippingMethodIds, array_merge( array_keys( $shipMethods ), array( 'easypost' ) ) ) : array_intersect( $item->shippingMethodIds, array_keys( $shipMethods ) );
				}
				else
				{
					$availableMethods = ( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key and \IPS\Settings::i()->easypost_show_rates ) ? array_merge( array_keys( $shipMethods ), array( 'easypost' ) ) : array_keys( $shipMethods );
				}
				if ( empty( $availableMethods ) )
				{
					$shippingAddressErrors[] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'checkout_no_ship', FALSE, array( 'sprintf' => array( $item->name ) ) );
				}
				sort( $availableMethods );
				$key = md5( json_encode( $availableMethods ) );
				
				if ( !isset( $shippingGroups[ $key ] ) )
				{
					$shippingGroups[ $key ] = array( 'items' => array(), 'methods' => array() );
					foreach ( $availableMethods as $v )
					{
						$shippingGroups[ $key ]['methods'][ $v ] = ( $v === 'easypost' ? NULL : $shipMethods[ $v ] );
					}
				}
				$shippingGroups[ $key ]['items'][ $k ] = $item;
				
				if ( isset( $item->chosenShippingMethodId ) and $item->chosenShippingMethodId )
				{
					$selected[ $key ] = $item->chosenShippingMethodId;
				}
			}
		}
		if ( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key and \IPS\Settings::i()->easypost_show_rates )
		{			
			foreach ( $shippingGroups as $key => $data )
			{
				if ( array_key_exists( 'easypost', $data['methods'] ) )
				{
					unset( $shippingGroups[ $key ]['methods']['easypost'] );
					
					$lengthInInches = 0;
					$widthInInches = 0;
					$heightInInches = 0;
					$weightInOz = 0;
					foreach ( $data['items'] as $item )
					{
						$weightInOz += ( $item->weight->float('oz') * $item->quantity );
						$heightInInches += ( $item->height->float('in') * $item->quantity );

						foreach ( array( 'length', 'width' ) as $k )
						{
							$v = "{$k}InInches";
							if ( $item->$k->float('in') > $$v )
							{
								$$v = $item->$k->float('in');
							}
						}
					}

					try
					{
						$easyPost = \IPS\nexus\Shipping\EasyPostRate::getRates( $lengthInInches, $widthInInches, $heightInInches, $weightInOz, $this->invoice->member, $this->invoice->shipaddress, $this->invoice->currency );
						if ( isset( $easyPost['rates'] ) )
						{
							foreach ( $easyPost['rates'] as $rate )
							{
								if ( $rate['currency'] === $this->invoice->currency )
								{
									$shippingGroups[ $key ]['methods'][ $rate['service'] ] = new \IPS\nexus\Shipping\EasyPostRate( $rate );
								}
							}
						}
					}
					catch ( \IPS\Http\Request\Exception $e ) { }

					
					if ( !count( $shippingGroups[ $key ]['methods'] ) )
					{
						\IPS\Output::i()->error( 'err_no_shipping_methods', '4X196/6', 403, 'err_no_shipping_methods_admin' );
					}					
				}
			}
		}
		$form->add( new \IPS\nexus\Form\Shipping( 'shipping_method', count( $selected ) ? $selected : NULL, TRUE, array( 'options' => $shippingGroups, 'currency' => $this->invoice->currency, 'invoice' => $this->invoice ) ) );
		
		/* Submissions */
		if ( $values = $form->values() )
		{
			/* Save new shipping address */
			if ( !$this->invoice->shipaddress and !$form->hiddenValues['shipping_address'] )
			{
				$this->addShippingAddress();
				return \IPS\Output::i()->output;
			}
			elseif ( !isset( $values['shipping_method'] ) )
			{
				\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->checkoutUrl()->setQueryString( 'shipping_address', $form->hiddenValues['shipping_address'] ) );
			}
			
			/* Remove any existing shipping charges on the invoice */
			foreach ( $this->invoice->items as $k => $v )
			{
				if ( $v instanceof \IPS\nexus\extensions\nexus\Item\ ShippingCharge )
				{
					$this->invoice->removeItem( $k );
				}
			}
			
			/* Loop chosen methods */
			foreach ( $values['shipping_method'] as $key => $method )
			{
				/* Set that we've chosen that method for those items */
				foreach ( $shippingGroups[ $key ]['items'] as $k => $item )
				{
					$this->invoice->changeItem( $k, array( 'chosen_shipping' => $method ) );
				}
				
				/* Add the charge to the invoice */
				$_method = $shippingGroups[ $key ]['methods'][ $method ];
				$charge = new \IPS\nexus\extensions\nexus\Item\ShippingCharge( $_method->getName(), $_method->getPrice( $shippingGroups[ $key ]['items'], $this->invoice->currency, $this->invoice ) );
				$charge->id = $method;
				$charge->tax = $_method->getTax();
				$shippingItems[] = $charge;
			}
			
			/* Save */
			foreach ( $shippingItems as $s )
			{
				$this->invoice->addItem( $s );
			}
			$this->invoice->save();
			
			/* Continue */
			return array();
		}
		
		/* Display */
		return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'checkout', 'nexus' )->checkoutShipping( $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'checkout', 'nexus' ) ), 'checkoutShippingForm' ), $this->invoice->shipaddress, $shippingAddressErrors ), $this->invoice );
	}
	
	/**
	 * Add shipping address
	 *
	 * @return	\IPS\Helpers\Form
	 */
	protected function addShippingAddress()
	{
		if ( !$this->invoice )
		{
			try
			{
				$this->invoice = \IPS\nexus\Invoice::loadAndCheckPerms( \IPS\Request::i()->id );
			}
			catch ( \OutOfRangeException $e )
			{
				\IPS\Output::i()->error( 'no_module_permission', '2X196/7', 403, '' );
			}
		}
		
		$form = new \IPS\Helpers\Form( 'new_shipping_address', 'continue', $this->invoice->checkoutUrl()->setQueryString( 'do', 'addShippingAddress' ) );

		/* Shipping Address field */
		if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id )
		{
			$addresses = \IPS\Db::i()->select( '*', 'nexus_customer_addresses', array( 'member=?', \IPS\Member::loggedIn()->member_id ) );
			$options = array();
			$primaryShipping = NULL;
			$billingAddress = NULL;
			foreach ( new \IPS\Patterns\ActiveRecordIterator( $addresses, 'IPS\nexus\Customer\Address' ) as $address )
			{
				$options[ $address->id ] = $address->address->toString('<br>');
				if ( $address->primary_shipping )
				{
					$primaryShipping = $address->id;
				}
				if ( $this->invoice->billaddress == $address->address )
				{
					$billingAddress = $address->id;
				}
			}
			$options[0] = 'other';
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Radio( 'shipping_address', $primaryShipping ?: $billingAddress, TRUE, array( 'options' => $options, 'disabled' => ( isset( \IPS\Request::i()->shipping_address ) AND !isset( \IPS\Request::i()->new_shipping_address_submitted ) ) ), function( $val )
			{
				if ( $val )
				{
					return static::_shippingAddressValidation( \IPS\nexus\Customer\Address::load( $val )->address );
				}
			} ) );
		}
		$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Address( 'new_shipping_address', NULL, FALSE, array(), function( $val )
		{
			if ( $val )
			{
				return static::_shippingAddressValidation( $val );
			}
		}, NULL, NULL, 'new_shipping_address' ) );
		
		if ( $values = $form->values() )
		{
			if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id )
			{
				$addressId = $values['shipping_address'];
	
				if ( intval( $values['shipping_address'] ) === 0 )
				{
					$address = new \IPS\nexus\Customer\Address;
					$address->member = \IPS\Member::loggedIn();
					$address->address = $values['new_shipping_address'];
					$address->save();	
	
					$addressId = $address->id;
					
					\IPS\nexus\Customer::loggedIn()->log( 'address', array( 'type' => 'add', 'details' => json_encode( $values['shipping_address'] ) ) );
				}
							
				\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->checkoutUrl()->setQueryString( 'shipping_address', $addressId )->setQueryString( '_step', 'checkout_shipping' ) );
			}
			else
			{
				$this->invoice->shipaddress = $values['new_shipping_address'];
				$this->invoice->save();
				\IPS\Output::i()->redirect( $this->invoice->checkoutUrl() );
			}
		}
		
		\IPS\Output::i()->output = \IPS\Member::loggedIn()->member_id ? $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'checkout', 'nexus', 'front' ) ), 'changeShippingAddressForm' ) ) : $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'forms', 'core' ) ), 'popupTemplate' ) );
	}
	
	/**
	 * Shipping Address Validation
	 *
	 * @param	\IPS\Geolocation	$address	The address
	 * @return	void
	 * @throws	\DomainException
	 */
	protected static function _shippingAddressValidation( \IPS\GeoLocation $address )
	{
		if ( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key and $address->country === 'US' )
		{
			$phone = NULL;
			foreach ( \IPS\nexus\Customer\CustomField::roots() as $field )
			{
				if ( $field->type === 'Tel' )
				{
					$fieldId = 'nexus_ccfield_' . $field->id;
					$phone = \IPS\Request::i()->$fieldId;
					
					if ( $field->column === 'cm_phone' )
					{
						break;
					}
				}
			}
			
			$response = \IPS\Http\Url::external( 'https://api.easypost.com/v2/addresses' )->request()->login( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key, '' )->post( array( 'address' => array(
				'street1'	=> array_shift( $address->addressLines ),
				'street2'	=> count( $address->addressLines ) ? implode( ', ', $address->addressLines ) : NULL,
				'city'		=> $address->city,
				'state'		=> $address->region,
				'zip'		=> $address->postalCode,
				'country'	=> $address->country,
				'name'		=> \IPS\Request::i()->cm_first_name . ' ' . \IPS\Request::i()->cm_last_name,
				'phone'		=> $phone,
				'email'		=> \IPS\Member::loggedIn()->email
			) ) )->decodeJson();
			
			$response = \IPS\Http\Url::external( "https://api.easypost.com/v2/addresses/{$response['id']}/verify" )->request()->login( \IPS\Settings::i()->easypost_api_key, '' )->get();
			if ( $response->httpResponseCode != 200 )
			{
				throw new \DomainException('address_couldnt_validate');
			}
		}
		
		return NULL;
	}
	
	/**
	 * Step: Select Payment Method
	 *
	 * @param	array	$data	Wizard data
	 * @return	string
	 */
	public function _pay( $data )
	{
		/* How much are we paying? */
		$this->invoice->recalculateTotal();
		$amountToPay = $this->invoice->amountToPay();
		if ( isset( \IPS\Request::i()->split ) )
		{
			$split = new \IPS\Math\Number( \IPS\Request::i()->split );
			if ( $amountToPay->amount->compare( $split ) === 1 )
			{
				$amountToPay->amount = $split;
			}
		}
		
		/* Nothing to pay? */
		if ( !$amountToPay->amount->isPositive() )
		{
			\IPS\Output::i()->error( 'err_no_methods', '5X196/8', 500, '' );
		}
		elseif ( $amountToPay->amount->isZero() )
		{
			/* If a guest is checking out, we need to remember that so we can automatically log them in */
			$isGuest = (bool) !$this->invoice->member->member_id;

			/* Mark the invoice paid */
			$extra = $this->invoice->status_extra;
			$extra['type']		= 'zero';
			$this->invoice->status_extra = $extra;
			$this->invoice->markPaid();
			
			/* Redirect */
			$destination = $this->invoice->return_uri ?: $this->invoice->url();
			if ( \IPS\Member::loggedIn()->member_id )
			{
				\IPS\Output::i()->redirect( $destination );
			}
			else
			{
				if ( $isGuest )
				{
					\IPS\Session::i()->setMember( $this->invoice->member );
				}
				
				\IPS\Output::i()->redirect( $destination );
			}
		}
		
		/* Get available payment methods */
		$paymentMethods = array();
		foreach ( \IPS\nexus\Gateway::roots() as $gateway )
		{
			if ( $gateway->checkValidity( $amountToPay, $this->invoice->billaddress ) )
			{
				$paymentMethods[ $gateway->id ] = $gateway;
			}
		}
		
		/* Remove any not supported by items */
		$canUseAccountCredit = TRUE;
		foreach ( $this->invoice->items as $item )
		{
			if ( $item->paymentMethodIds )
			{
				foreach ( $paymentMethods as $k => $v )
				{
					if ( !in_array( $k, $item->paymentMethodIds ) )
					{
						unset( $paymentMethods[ $k ] );
					}
				}				
			}
			
			if ( !$item::$canUseAccountCredit )
			{
				$canUseAccountCredit = FALSE;
			}
		}
		
		/* If we don't have any, show an error */
		if ( count( $paymentMethods ) === 0 )
		{
			\IPS\Output::i()->error( 'err_no_methods', '4X196/3', 500, 'err_no_methods_admin' );
		}
						
		/* Work out recurring payments */
		$recurrings = array();
		foreach ( $this->invoice->items as $item )
		{
			$term = NULL;
			if ( $item instanceof \IPS\nexus\Invoice\Item\Renewal )
			{
				$term = \IPS\nexus\Purchase::load( $item->id )->renewals;
			}
			elseif ( isset( $item->renewalTerm ) and $item->renewalTerm )
			{
				$term = $item->renewalTerm;
			}
			
			if ( $term )
			{
				$format = $term->interval->format('%d/%m/%y') . '/' . $term->cost->currency . '/' . ( $term->tax ? $term->tax->id : '0' );
				if ( isset( $recurrings[ $format ] ) )
				{
					$recurrings[ $format ]['items'][] = $item;
				}
				else
				{
					$recurrings[ $format ] = array( 'items' => array( $item ), 'term' => new \IPS\nexus\Purchase\RenewalTerm( new \IPS\nexus\Money( 0, $term->cost->currency ), $term->interval, $term->tax ) );
				}
				$recurrings[ $format ]['term']->cost->amount = $recurrings[ $format ]['term']->cost->amount->add( $term->cost->amount->multiply( new \IPS\Math\Number( "{$item->quantity}" ) ) );
			}
		}
						
		/* Build form */
		$elements = array();
		$paymentMethodsToggles = array();
		foreach ( $paymentMethods as $gateway )
		{
			foreach ( $gateway->paymentScreen( $this->invoice, $amountToPay, NULL, $recurrings ) as $element )
			{
				if ( !$element->htmlId )
				{
					$element->htmlId = $gateway->id . '-' . $element->name;
				}
				$elements[] = $element;
				$paymentMethodsToggles[ $gateway->id ][] = $element->htmlId;
			}
		}
		$paymentMethodOptions = array();

		foreach ( $paymentMethods as $k => $v )
		{
			$paymentMethodOptions[ $k ] = $v->_title;
		}
		if ( $canUseAccountCredit and \IPS\nexus\Customer::loggedIn()->cm_credits[ $this->invoice->currency ]->amount->isGreaterThanZero() )
		{
			$paymentMethodOptions[0] = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'account_credit_with_amount', FALSE, array( 'sprintf' => array( \IPS\nexus\Customer::loggedIn()->cm_credits[ $this->invoice->currency ] ) ) );
		}
		
		$form = new \IPS\Helpers\Form( 'select_method', 'checkout_pay', $this->invoice->checkoutUrl() );
		if ( isset( \IPS\Request::i()->split ) )
		{
			$form->hiddenValues['split'] = $amountToPay->amountAsString();
		}
		$form->class = 'ipsForm_vertical';
		if ( count( $paymentMethodOptions ) > 1 )
		{
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Radio( 'payment_method', NULL, TRUE, array( 'options' => $paymentMethodOptions, 'toggles' => $paymentMethodsToggles ) ) );
		}
		foreach ( $elements as $element )
		{
			$form->add( $element );
		}
		if ( \IPS\Settings::i()->nexus_tac === 'checkbox' )
		{
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Checkbox( 'i_agree_to_tac', FALSE, TRUE, array( 'labelHtmlSprintf' => array( "<a href='" . htmlspecialchars( \IPS\Settings::i()->nexus_tac_link, \IPS\HTMLENTITIES, 'UTF-8', FALSE ) . "' target='_blank'>" . \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack( 'terms_and_conditions' ) . '</a>' ) ), function( $val )
			{
				if ( !$val )
				{
					throw new \DomainException( 'you_must_agree_to_tac' );
				}
			} ) );
		}
		
		/* Error to show? */
		if ( isset( \IPS\Request::i()->err ) )
		{
			$form->error = \IPS\Request::i()->err;
		}
		
		/* Submitted? */
		$values = $form->values();
		if ( $values !== FALSE )
		{
			/* Create a transaction */
			$transaction = new \IPS\nexus\Transaction;
			$transaction->member = \IPS\Member::loggedIn();
			$transaction->invoice = $this->invoice;
			$transaction->amount = $amountToPay;
			$transaction->ip = \IPS\Request::i()->ipAddress();
			
			/* Account Credit? */
			if ( isset( $values['payment_method'] ) and $values['payment_method'] == 0 )
			{
				$credits = \IPS\nexus\Customer::loggedIn()->cm_credits;
				$inWallet = $credits[ $this->invoice->currency ]->amount;
				if ( $transaction->amount->amount->compare( $inWallet ) === 1 )
				{
					$transaction->amount = new \IPS\nexus\Money( $inWallet, $this->invoice->currency );
				}
				$transaction->status = $transaction::STATUS_PAID;
				$transaction->save();
							
				$credits[ $this->invoice->currency ]->amount = $credits[ $this->invoice->currency ]->amount->subtract( $transaction->amount->amount );
				$this->invoice->member->cm_credits = $credits;
				$this->invoice->member->save();
				
				$this->invoice->member->log( 'transaction', array(
					'type'			=> 'paid',
					'status'		=> \IPS\nexus\Transaction::STATUS_PAID,
					'id'			=> $transaction->id,
					'invoice_id'	=> $this->invoice->id,
					'invoice_title'	=> $this->invoice->title,
				) );
				
				$transaction->sendNotification();
				
				if ( !$this->invoice->amountToPay()->amount->isGreaterThanZero() )
				{	
					$this->invoice->markPaid();
				}
				
				\IPS\Output::i()->redirect( $transaction->url() );
			}
						
			/* Load gateway */
			if ( isset( $values['payment_method'] ) )
			{
				$gateway = \IPS\nexus\Gateway::load( $values['payment_method'] );
			}
			else
			{
				$gateway = array_pop( $paymentMethods );
			}
			$transaction->method = $gateway;
						
			/* Create a MaxMind request */
			$maxMind = NULL;
			if ( \IPS\Settings::i()->maxmind_key )
			{
				$maxMind = new \IPS\nexus\Fraud\MaxMind\Request;
				$maxMind->setTransaction( $transaction );
			}
			
			/* Authorize */			
			try
			{
				$transaction->auth = $gateway->auth( $transaction, $values, $maxMind, $recurrings );
			}
			catch ( \LogicException $e )
			{
				$form->error = $e->getMessage();
				return $form;
			}
			catch ( \RuntimeException $e )
			{
				\IPS\Log::i( \LOG_CRIT )->write( get_class( $e ) . "\n" . $e->getCode() . ": " . $e->getMessage() . "\n" . $e->getTraceAsString() );
				
				$form->error = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('gateway_err');
				return $form;
			}
						
			/* Check Fraud Rules and capture */
			try
			{
				$transaction->checkFraudRulesAndCapture( $maxMind );
			}
			catch ( \LogicException $e )
			{
				$form->error = $e->getMessage();
				return $form;
			}
			catch ( \RuntimeException $e )
			{
				\IPS\Log::i( \LOG_CRIT )->write( get_class( $e ) . "\n" . $e->getCode() . ": " . $e->getMessage() . "\n" . $e->getTraceAsString() );
				
				$form->error = \IPS\Member::loggedIn()->language()->addToStack('gateway_err');
				return $form;
			}			
			
			/* Logged in? */
			if ( !\IPS\Member::loggedIn()->member_id and $this->invoice->member->member_id )
			{
				\IPS\Session::i()->setMember( $this->invoice->member );
			}
			
			/* Send email receipt */
			$transaction->sendNotification();
			
			/* Show thanks screen */
			\IPS\Output::i()->redirect( $transaction->url() );
		}
		
		/* Coupons */
		$couponForm = NULL;
		if ( \IPS\Db::i()->select( 'COUNT(*)', 'nexus_coupons' )->first() )
		{
			$canUseCoupons = TRUE;
			foreach ( $this->invoice->items as $item )
			{
				if ( !$item::$canUseCoupons )
				{
					$canUseCoupons = FALSE;
					break;
				}
			}
			
			if ( $canUseCoupons )
			{
				$invoice = $this->invoice;
				$couponForm = new \IPS\Helpers\Form( 'coupon', 'save', $this->invoice->checkoutUrl() );
				$couponForm->add( new \IPS\Helpers\Form\Custom( 'coupon_code', NULL, TRUE, array(
					'getHtml'	=> function( $field )
					{
						return \IPS\Theme::i()->getTemplate( 'forms', 'core', 'global' )->text( $field->name, 'text', $field->value, $field->required, 25 );
					},
					'formatValue'	=> function( $field ) use ( $invoice )
					{
						if ( $field->value )
						{
							try
							{
								return \IPS\nexus\Coupon::load( $field->value, 'c_code' )->useCoupon( $invoice, \IPS\nexus\Customer::loggedIn() );
							}
							catch ( \OutOfRangeException $e )
							{
								throw new \DomainException('coupon_code_invalid');
							}
						}
					}
				) ) );
				if ( $values = $couponForm->values() )
				{
					$invoice->addItem( $values['coupon_code'] );
					$invoice->save();
					\IPS\Output::i()->redirect( $invoice->checkoutUrl() );
				}
			}
		}
		
		/* Display */
		return \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->confirmAndPay( $this->invoice, $this->invoice->summary(), $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'checkout', 'nexus' ) ), 'paymentForm' ), $this->invoice, $amountToPay ), $amountToPay, $couponForm ? $couponForm->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'checkout', 'nexus' ) ), 'couponForm' ) ) : NULL, $recurrings );
	}
	
	/**
	 * Split Payment
	 *
	 * @return	void
	 */
	public function split()
	{
		/* Load invoice */
		try
		{
			$invoice = \IPS\nexus\Invoice::loadAndCheckPerms( \IPS\Request::i()->id );

			$minSplitAmount = $invoice->canSplitPayment();
			if ( $minSplitAmount === FALSE )
			{
				throw new \OutOfRangeException;
			}
		}
		catch ( \OutOfRangeException $e )
		{
			\IPS\Output::i()->error( 'node_error', '2X196/4', 404, '' );
		}
		
		/* What is the max? */
		$maxSplitAmount = floatval( (string) ( $invoice->amountToPay()->amount->subtract( new \IPS\Math\Number( "{$minSplitAmount}" ) ) ) );
				
		/* Build Form */
		$form = new \IPS\Helpers\Form( 'split', 'continue' );
		$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Number( 'split_payment_amount', 0, TRUE, array( 'min' => $minSplitAmount, 'max' => $maxSplitAmount, 'decimals' => TRUE ), NULL, NULL, $invoice->currency ) );
		
		/* Handle Submissions */
		if ( $values = $form->values() )
		{
			\IPS\Output::i()->redirect( $invoice->checkoutUrl()->setQueryString( 'split', $values['split_payment_amount'] ) );
		}
		
		/* Display */
		\IPS\Output::i()->output = $form->customTemplate( array( call_user_func_array( array( \IPS\Theme::i(), 'getTemplate' ), array( 'forms', 'core' ) ), 'popupTemplate' ) );
	}
	
	/**
	 * View Transaction Status
	 *
	 * @return	void
	 */
	public function transaction()
	{
		try
		{
			$transaction = \IPS\nexus\Transaction::loadAndCheckPerms( \IPS\Request::i()->t );
		}
		catch ( \OutOfRangeException $e )
		{
			\IPS\Output::i()->error( 'node_error', '2X196/5', 404, '' );
		}

		$output = '';
		$checkoutStatus = '';

		switch ( $transaction->status )
		{
			case \IPS\nexus\Transaction::STATUS_PAID:
				$complete = ( $transaction->invoice->status === \IPS\nexus\Invoice::STATUS_PAID );
				$purchases = array();
				$checkoutStatus = 'complete';

				if ( $complete )
				{
					if ( $transaction->invoice->return_uri )
					{
						\IPS\Output::i()->redirect( $transaction->invoice->return_uri );
					}
					else
					{
						$purchases = $transaction->invoice->purchasesCreated();
					}
				}
				else
				{
					$checkoutStatus = 'continue';
				}
				
				$output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->transactionOkay( $transaction, $complete, $purchases );
				break;
				
			case \IPS\nexus\Transaction::STATUS_WAITING:
				$checkoutStatus = 'waiting';
				$output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->transactionWait( $transaction );
				break;
				
			case \IPS\nexus\Transaction::STATUS_HELD:
				$checkoutStatus = 'hold';
				$output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->transactionHold( $transaction );
				break;
				
			case \IPS\nexus\Transaction::STATUS_REFUSED:
				$checkoutStatus = 'refused';
				$output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->transactionFail( $transaction );
				break;
			
			default:
				\IPS\Output::i()->redirect( $transaction->invoice->checkoutUrl() );
				break;
		}

		\IPS\Output::i()->output = \IPS\Theme::i()->getTemplate('checkout')->checkoutWrapper( $output, $checkoutStatus );
	}	 
}

 

 

کد های قسمت  applications/nexus/modules/front/checkout/checkout.php

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0
 • مدیریت سایت
1 ساعت پیش, larsa.ir گفت:

سوال یک چطور میشه  به این قسمت کشور رو ایالت متحده آمریکارو رو پیش فرض رو ایران قرار داد

 

با سلام و عرض ادب

برای این بخش تنظیماتی وجود نگرفته برای برنامه فروشگاه

 

1 ساعت پیش, larsa.ir گفت:

سوال دوم  اینکه چون محصولات ما فیزیکی نیست اصلا ادرس به دردمون نمیخوره چطور میشه این قسمت ادرس رو کلا حذف کرد

 

بخش

/* Billing Information */

مربوط به کد های اطلاعات هست

نکته:

یکی از مهمترین بخش های یک فروشگاه اینترنتی همین بخش دریافت اطلاعات خریداران است

برای همه مدیران وب سایت ها بسیار اهمیت دارد این بخش و بدین وسیله می توانند خریداران را برای خرید های بعدی اماده نمایند.

از موارد مهم ایمیل و شماره همراه است!!!

خیلی از کاربران ممکن است هنگام ثبت نام در انجمن از ایمیل هایی غیر از ایمیل اصلی خود و صرفا فقط برای ثبت نام و دریافت خدمات در آن لحظه بهره ببرند

اما

اطلاعات کاربرانی که خرید را انجام می دهند دقیق است!

توصیه:

بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات مشتریان، ارائه محصولی رایگان در ازای تکمیل فرم اطلاعات مشتری است. بسیاری از وب سایتها از این روش برای بازاریابی و کسب درآمد استفاده می کنند.

موفق باشید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0

درسته ولی من تو فروشگاه نمیخوام این قسمت باشه

 

/* Billing Information */

حذف کنم یعنی ؟  یه قسمتم  

/* Save the billing address */  این هست اخه ؟  میشه دقیق بگید کدام ها و از مجا ها باید حذف کنم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0
 • مدیریت سایت

بهتر است کد ها را حذف نکنید تا بعدا دچار مشکل نشوید

این کد های سی اس اس را در قسمت ویرایش قالب قرار دهید

 

#elCheckoutContent .ipsType_sectionHead{display: none!important;}

#elCheckoutContent .ipsType_medium.ipsSpacer_top{display: none!important;}

این بخش نمایش داده نخواهد شد

2016-05-05_09-17-52.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0

ممنون ولی میشه کامل بگین کدوم css  این کدو بزارم ؟ چون من یکم اماتورم  دقیقا کدوم سی اس اس کدو بزارم و بعد اینکه  این فیلد آدرس صدور صورت حساب  فیلد ستاره داره یعنی باید حتما پر بشه  اینشو چطور غیر فعال کنیم یا چیزی رو حذف کنم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 0

 

من مشکلی که الان دارم

 

اینه وقتی مثلا کاربر تازه میزنه تو ادرس تهران   پیش فرض از گوگل مپ میخونه میاره و جای خالی خود ادرسه خالی میمونه  و ایراد میگیره  و یوزر کلا اذیت میشه  لاقل این گوگل مپشو از کجا میتونم غیر فعال کنم 

 

مشکل  بعدی این پیش فرض رو امریکا هست  این خودش داستانه  اینو چطور میشه حذف کرد

 

رو حساب کاربر جدید کلیک کنی متوجه میشید

 

از دوستان هرکی اکی کنه هزینه هم داشته باشه درخدمتم.

http://larsa.ir/forum/checkout/18/

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید ارسال داشته باشید و بعد ثبت نام خود را در سایت کامل نمایید. اگر حساب کاربری در سایت دارید، جهت ارسال با حساب کاربری خود هم اکنون وارد سایت شوید

مهمان
پاسخ به این سوال ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • افزودن...